home

เอกสารเผยแพร่

-  เผยแพร่กฏหมาย/ความรู้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกรวมทั้งหลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้แจ้ง 

เผยแพร่ช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและภารกิจของกรมฯ ได้อย่างสะดวก

- จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ อัตราค่าบริการ ระยะเวลาที่ใช้

- เปิดช่องทางและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมสะท้อนคามเห็นแลให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม

- การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร

- ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางเสียงตามสาย หรือสื่ออื่นๆ

- แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

- เผยแพร่ผลประโยชน์ทับซ้อน